HVA ER MINIMUMSAVSTANDEN FRA ILDSTEDET TIL BRENNBART MATERIALE?

Avstanden vil variere fra produkt til produkt. Les monteringsanvisningen for ildstedet. Der finner du alle aktuelle minimumsavstander.